Návod pro upevnění a montáž

Připevnění - stěna:
Závrtná konzola
Montáž s krátkou stěnovou konzolou
Montáž s dlouhou úhlovou konzolou
Stěnová montážní konzola

Připevnění - podlaha:
Vnitřní stojánková konzola
Vnější stojánková konzola
Montáž dělitelné vnitřní stojánkové konzoly
Montážní šablona pro therm-x2 ventilová otopná tělesa se středovým připojením
Montáž s dělitelnou vnitřní stojánkovou konzolou

Montáž se závrtnou konzolou nahoru

Pozice závrtných otvorů
 • Otvor pro konzolu označit - viz nákres vpravo
 • Vyvrtat dva otvory Ø 18 mm
 • Od stavební délky 1800 mm vyvrtat otvor uprostřed

Vzdálenost otvoru (x) od vnější hrany tělesa

Typ SD 400 mm SD > 400 mm
Typ 10 165 mm pouze u přípojné strany u ventilového tělesa, jinak
100 mm 140 mm
Typ 11 85 mm 85 mm
Typ 12 - 33 100 mm 140 mm

POZOR!

Toto uchycení je určeno pro dostatečně nosný podklad. Vhodnou metodu pro upevnění je lépe vždy ověřit na místě a přizpůsobit situaci.

Typ 10

Typ 10
Stavební hloubka SH 1) v mm 61
Rozměr v mm 18

1) Stavební hloubka u těles Plan: + 2 mm

Typ 11, 12, 20, 22, 30, 33

Typ 11 12 20 / 22 30 / 33
Stavební hloubka
BH 1) v mm
61 64 100 155
Rozměr v mm 27 32 50 105*

1) Stavební hloubka u těles Plan: + 2 mm
* u středového napojení = 50 mm

Pojistka
 • Nasunout pojistku na závrtnou konzolu
 • Zasunout závrtnou konzolu do vyvrtaného otvoru
Vzdálenost od stěny
 • Závrtnou konzolu s drážkou nahoře zasunout
 • Přípustná vzdálenost X: typ 11/12/22/33: 30 mm, typ 10: 50 mm
 • nastavit vzdálenost od stěny a závrtnou konzolu pevně utáhnout
 • délku konzoly je možno zvolit tak, aby nejméně 2/3 byly zasunuty v nosné zdi

Závrtná konzola je vhodná pro všechny běžné stavební materiály.

Výjimky:

 • u výstupku na zdi apod. se zkrátí maximální vzdálenost ode zdi o tloušťku výstupku popř. izolačního materiálu (viz obr.)
 • Rozmezí rozpínavosti konzoly se nesmí zcela nacházet v dutině použitého materiálu

Upozornění:

Při zvýšeném zatížení (např. školy,diskotéky) doporučujeme použít úhlovou konzolu.

Vyrovnání

Konzolu excentrem pomocí klíče (SW 22) vodorovně vyrovnat.

Rozpěrka
 • Nastavit rozpěrku na žádanou vzdálenost (30 mm) ode zdi. Typ 10: doporučeno 50 mm
 • Rozpěrku umístit na spodní závěs
 • Dle potřeby možno nasadit prodloužení
Pojistka
 • Po zavěšení tělesa na závrtnou konzolu: pojistku zatlačit přes šestihran závrtné konzoly a vrchní díl pojistky nasunout na úchyt tělesa

Montáž s krátkou stěnovou konzolou nahoru

Průběh montáže:
Pos Bezeichnung Anzahl
A stěnová konzola-krátká 2
B šroub 8 x 80 2
C podložka 2
D hmoždinka 2
E rozpěrka 2
F matice rozpěrky 2
G prodloužení rozpěrky * 2
H pojistka 2
J nastavovací šroub 6 x 25 2
K odvzdušňovací zátka ** 1
L montážní návod 1

* obsaženo pouze v ZB01630001, ZB01640001 a ZB0162001

** obsaženo pouze v ZB01630002 a ZB0163001

Vzdálenosti upevňovacích otvorů:
Typ SD [mm] X [mm]
10 Ventil 400 165* / 100
10 Ventil 500 - 3000 165* / 140
11 400 - 3000 85
10 Kompakt / 12 / 20 / 22 / 30 / 33 500 - 3000 140

* rozměr 165 pouze u strany s ventilem

Použití:
Typ Vzdálenost (mm) Číslo zboží
10 Ventil 60 ZB01640001
10 Kompakt 60 ZB01630001
11 - 33 Ventil 34 ZB01640002
11 - 33 Kompakt 34 ZB01630002
Dodatečná 3. konzola od stavební délky 1800 mm
10 Ventil / Kompakt 60 ZB01620001
11 - 33 Ventil / Kompakt 34 ZB01620002
Sestavení stěnové konzoly:
Nastavovací šroub (J) pro vertikální nastavení stěnové konzoly (A) přibližně třemi otáčkami zašroubovat
Montáž:
Stěnovou konzolu (A) upevnit pomocí šroubu (B) a podložek (C) do hmoždinek.
Stěnové konzoly (A) s nastavovacími šrouby (J) horizontálně vyrovnat a šrouby (B) pevně dotáhnout.
Pojistku (H) a protihlukovou podložku (I) nasadit na stěnovou konzolu (A).
Matici rozpěrky (F) našroubovat na rozpěrku a nastavit vzdálenost X. K docílení vzdálenosti 60 mm musí být u typu 10 nasazeno prodloužení rozpěrky.
Odstranit obal radiátoru na připevňovacích úchytech a připravenou rozpěrku (E + F) nasadit na spodní úchyty tělesa. Následně zavěsit těleso na stěnové konzoly (A). Po horizontálním vyrovnání přitlačit pojistku (H) na horní úchyty.
Otočením matice rozpěrky (F) těleso vertikálně vyrovnat. Těleso běžným šroubením napojit na trubky. Našroubovat odvzdušňovací zátku (K) dle způsobu připojení.

Montáž s dlouhou úhlovou konzolou nahoru

Rozsah použití
Pro speciální účely, jako jsou montované domy, dřevěné nebo betonové stěny, sada se skládá z:
 • 2 úhlových konzol
 • 6 tlumičů hluku
 • 1 zátky odvzdušňovací
 • 2 pojistek proti vyražení
Od SD 1800 mm je nutná 3. konzola.
Vzdálenost od zdi:
 • Možnost nastavení dvou vzdáleností od zdi (30 a 50 mm)
 • Zatlačení tlumičů hluku (B) do k tomu určených horních a dolních žlábků v úhlové konzole (A)
Pozice upevňovacích otvorů:
 • naznačit otvory pro hmoždinky dle náčrtu
 • pro konzolu vyvrtat 2 otvory (šrouby max. O = 7 mm)
 • zatlačit hmoždinku a přišroubovat úhlovou konzolu
 • vyrovnání a fixace úhlové konzoly

Vzdálenost závrtných otvorů (x) z vnější hrany tělesa

Typ SD 400 mm SD > 400 mm
Typ 10 165 mm pouze na straně připojení u tělesa s ventilem, jinak
100 mm 140 mm
Typ 11 85 mm 85 mm
Typ 12 - 33 100 mm 140 mm

POZOR: Toto uchycení je určeno pro dostatečně nosný podklad. Vhodnou metodu pro upevnění je lépe vždy ověřit na místě a přizpůsobit stavební situaci.

Otopné těleso:
 • Zavěste otopné těleso na konzoly a zajistěte pojistkami proti vyražení
 • Na zvolené straně tělesa našroubujte odvzdušňovací zátku (pouze u otopných těles kompakt).


Montáž s rychloupínací stěnovou konzolou nahoru

Návod
Pro zvláštní připojení, jako např. u montovaných domů, dřevěných nebo betonových zdí doporučujeme stěnovou montážní konzolu - sadu, složenou z:
 • 2 konzol bíle lakovaných s tlumičem hluku
 • 1 lakované posuvné pojistky
 • 1 zaslepovací a 1 odvzdušňovací zátky
 • 2 vrutů 8 x 60 mm
 • 2 hmoždinek 10 x 60 mm
Od stavební délky 1800 mm je nutno použít konzoly tři!

Sada - typ 10 11 - 33
Délka ramene v mm 60 34
Odstup od stěny v mm 61 35

Pozice otvorů pro upevnění


 • otvory označit dle obrázku
 • vyvrtat dva otvory průměru 10 mm
 • zasunout hmoždinku
 • vytáhnout vrchní zajišťovací držák (1)
Stavební výška v  mm 300 400 500 600 900
A 130 130 130 130 130
B 170 270 370 470 770
C - 100 100 100 100

(1)
U typu 11: rozteč 85 mm
U stavební délky 400: rozteč 100 mm mimo typu 11
U typu 10 ventilová otop. tělesa: pouze u připojovací strany rozteč 165 mm
Zajištění proti posunutí
 • Nasunutí adaptéru proti posunutí na úchytu
Otopné těleso
 • spodní úchyt otopného tělesa nasadit do konzoly
 • přitlačit otopné těleso do vrchního držáku
 • vrchní držák se automaticky zajistí


Montáž s vnitřní stojánkovou konzolou nahoru

1. Návod k použití
Kermi - desková otopná tělesa mohou být namontována i s vnitřní stojánkovou konzolou, složenou z:
 • 1 konzolové nohy s trubkou 30 x 10 mm
 • 1 nosné trubky (se závitovým kolíkem)
 • 1 háku (s pouzdrem a matkou)
 • 1 bloku konzoly
 • 1 podpěry pro typ 11, 12 a 33
 • 1 podpěry pro typ 21 a 22
 • 2 uzavíracích zátek
2. Výška stojánkové konzoly
stavební výška v mm trubka v mm
300, 400, 500 460
600, 750, 900 760
3. Příprava montáže nosníku
 • zasunout záslepky do obou otvorů nosníku
 • nosník, odpovídající typu otopného tělesa, do k tomu určených závrtných otvorů nasunout
4. Příprava montáže se stojánkovou konzolou
 • zkompletovaný nosník nasunout na nosnou trubku podélným otvorem pro háček nasměrovaným dozadu
 • nastavit požadovaný odstup od podlahy a šroubem na nosné trubce zajistit
5. Montáž stojánkové konzole na otopné těleso
 • otopné těleso obrátit vrchní částí dolů
 • v oblasti úchytů odstranit spodní obal
 • složenou konzolu nasadit a zasunout mezi konvektorové plechy
6. Konečná montáž
 • háček zavěsit na spodní úchyt otopného tělesa a zasunout do podélného otvoru nusníku
 • matici s podložkou našroubovat na závit háčku
 • upevnění otopného tělesa na konzole se provede utažením matice na háčku
x = max. 300 mm (od spodní hrany konzolové nohy)

Poznámka:
při použití ventilového otopného tělesa typu 11 je na straně připojení nutno použít boční vyrovnávací díl (ZHSKA011).
7. Připevnění otopného tělesa na podlaze

Výkres patky vnitřní konzolové nohy
(otvory pro připevnění)
x: vzdálenost vnější hrany otopného tělesa
  BL 400 mm BL od 500 mm
Typ 10 175 mm pouze na straně připojení u ventilového otopného tělesa, jinak
85 mm 150 mm
Typ 11 85 mm 95 mm
Typ 12 - 33 118 mm 150 mm

 • Otopné těleso umístit na místo montáže a vyrovnat
 • Orýsovat otvory pro připevnění a na označených místech vyvrtat
 • Otopné těleso vyrovnat a pomocí šroubů a hmoždinek připevnit k podlaze
Poznámka:
do stavební délky 1600 mm 2 stojánkové konzoly,
od stavební délky 1800 mm 3 stojánkové konzoly

Dbát na umístění trnože:
BL/2-50 (od stavební délky 1800)
BL/2-34 (pouze u stavební délky 2300)
Při montáži u typu 10 je nutné příslušenství č. ZHSKZ5010 (sada)!
Při montáži u typu 11, provedení s ventilem, je nutný vyrovnávací díl typ 11 ZHSKSA011 !

Typ Rozměr X
10 6
11 2
12 2
22 20
33 70


Rozměr X = odstup připojení / střed trubky stojánkové konzoly


Montáž s vnější stojánkovou konzolou nahoru

1. Rozsah použití
Všechna otopná tělesa Kermi lze montovat s vnější stojánkovou konzolou, složenou z:
 • 1 trubky stojánkové konzoly 30 x 20
  (délka trubky = stavební výška 160 mm)
 • 1 nožičky stojánkové konzoly
 • 1 plastové krytky
 • 2 držáků pro připojení zadní zakrývací desky
2. Výška stojánkové konzoly
Stavební výška v mm: 300, 400, 500, 600, 750, 900
3. Montáž nožičky stojánkové konzoly
 • načrtnout závrtné otvory a navrtat otvory na označených místech
 • pevně přišroubovat nožičku konzoly
 • trubku usadit do nožičky konzoly
4. Montáž otopného tělesa
 • nastavit spodní díl držáku
 • otopné tělo dole zavěsit a zaklapnout
 • upevnit vrchní držák
 • zatlačit plastovou krytku
Typ 10
Typ 10
Stavební hloubka BT [mm]
(otopné těleso Plan + 2 mm)
61
Rozměr a [mm] 19

x = max. 224 mm
Typ 11, 12, 22, 33
Typ 11 12 22 33
Stavební hloubka BT [mm]
(otopné těleso Plan + 2 mm)
61 64 100 155
Rozměr a [mm] 27 32 50 105

x = max. 224 mm

Montáž dělitelné vnitřní stojánkové konzoly nahoru

Dělitelná vnitřní stojánková konzola

ZB01480001 (Sada 1)
ZB01480002 (Sada 2)
ZB01470001 (Sada 3)
ZB01470002 (Sada 4)
ZB01460001 (Sada 5)
ZB01460002 (Sada 6)Ozn. Název sada 1 sada 2 sada 3 sada 4 sada 5 sada 6
A Konzolová noha SV 245 1 1 2 2 - -
A Konzolová noha SV 115 - - - - 1 1
B Spojovací trubka +
vrchní část SV 300-554
1 - 1 - 1 -
B Spojovací trubka +
vrchní část SV 600-954
- 1 - 1 - 1
B Spojovací trubka +
vrchní část pro středovou konzolu
- - 1 1 - -
C Nosník 11- 33 1 1 2 2 1 1
D Záslepka 2 2 2 2 2 2
E Podložka spodní hrany tělesa 1 1 2 2 1 1
F Háček se závitem 1 1 1 1 1 1
G Matice 1 1 1 1 1 1
H Podložka 1 1 5 5 1 1
I Vymezovací blok, typ 11/12/33 1 1 2 2 1 1
J Vymezovací blok, typ 21/22 1 1 2 2 1 1
K Šroub s válcovou hlavou - - 4 4 - -
L Spojovací úhelník - - 1 1 - -
Použití konzolových sad
Typ SD < 1800 mm SD > 1800 mm
FTM/PTM hrubá podlaha 2 x sada 1 nebo 2 dodat. 1 x sada 3 nebo 4
FK0/PK0/
FTV/PTV/
PH0
hrubá podlaha 2 x sada 1 nebo 2 dodat. 1x sada 1 nebo 2
hotová podlaha 2 x sada 5 nebo 6 hotová podlaha dodat. 1 x sada 5 nebo 6
 
Montáž - dělitelná stojánková konzola

Záslepky (D) zasunout do obou otvorů nosníku (C/O) (u sady 3 a 4 pouze z přední strany - viz obr.).

Podložku spodní hrany tělesa (E) nasunout shora do určených otvorů v nosníku (C/O), dle na typu otopného tělesa. Připravení nosník (C/O) otvorem pro háček (F) směrovaným dozadu, nasadit na doraz přes horní část spojovací trubky (B) ) na konzolu, zatlačit a zafixovat šroubkem na nosnou trubku.

U typu 10 je jako dodatečný připevňovací díl nasunut na nosnou trubku (B) mezikus (M) Vymezovací blok (I/J/N) je dle typu otopného tělesa zasunut shora do nosné trubky(B) (drážka směrem k líci). Nosnou trubku (B) nasunout na konzolovou nohu (A) a šroubkem (P) zafixovat (ne při upevňování stojánkových konzol).

POZOR: U typu 10 použít příslušenství ZB01520001 (Ozn. M/N/O)

 

U sady 3 a 4 se obě spojovací trubky spojí úhelníkem (L) a upevní šrouby (K) s podložkou (H) (viz obr.)


Montážní šablona pro therm-x2 ventilová otopná tělesa se středovým připojením nahoru

Montážní šablona pro dělitelnou stojánkovou konzolu (pouze pro montáž therm-x2 ventilové otopné těleso se středovým napojením)

ZK00430001

Balení obsahuje:

Ozn. Název Počet
A C - vodítko šablon s průtokovým obloukem 1
B poziční konzoly pro SD 400 -1300 2
C poziční konzoly pro SD 1100-2000 2

Použití montážní šablony:
SD otopné těleso mm Rozměr a mm Rozměr b mm
400 115 -
500 165 -
600 215 -
700 265 -
800 315 -
900 365 -
1000 415 -
1100 465 -
1200 515 -
1300 565 -
1400 615 -
1800 815 150
2000 915 150
2300 1065 133,5
2600 1215 150

Montáž konzoly na hrubou podlahu:

Montážní šablona má 4 poziční konzoly, k použití dle délky otopného tělesa.

Od SD=2100 mm je nutná sada příslušenství č. ZK00440001.

 • X Průtokový oblouk "čelo OT"

Konzoly správně umístit (dbát na polohu asymetrických patek "čelo OT") zasunout poziční konzoly (B/C popř. D) a konzoly vyrovnat (konečné umístění OT). Upevnit k podlaze (viz montážní návod stojánková konzola vnitřní, dělitelná).

Napojit vývod trubek se šroubením na průtokový oblouk. U otopné soustavy může být provedena tlaková zkouška.

Montáž vrchní části konzoly na otopné těleso:

Montáž vrchní části je popsána v montážním návodu " Montáž vnitřní stojánkové konzoly". Po montáži vrchní části nasunout a lehce upevnit (dle typu tělesa).

Přednastavenou montážní šablonu (rozměry nahoře) zasunout do vrchní části konzol a na tělese pevně utáhnout.

Montážní šablonu odstranit.

Montáž otopného tělesa na stojánkovou konzolu:

Montážní šablonu odstranit z otopného tělesa. Otopné těleso s horními díly konzoly nasadit do připravených konzol.

Našroubovat připojovací šroubení na otopné těleso (provést zkoušku těsnosti).

Těleso vodorovně vyrovnat a šroubky upevnit.


Montáž s dělitelnou vnitřní stojánkovou konzolou nahoru

Odstupy a počet konzol
Typ strana ventilu
rozměr "A"
strana ventilu
rozměr "B"
rozměr "C"
SD od > 1800 mm
kompaktní otopné těleso
Typ 10/11
SD 400-3000
118 118 * SD/2 - 16,5
Typ 12-33
SD 400-3000
118 118 * SD/2 - 50
Ventilové těleso
Typ 10/11
SD 400-3000
151 118 * SD/2 - 16,5
Typ 12-33
SD 400-3000
151 118 * SD/2 - 50
therm-x2 se středovým napojením
Typ 11-33
SD 400-2600
85 85 SD/2

POZOR!
Typ 10/11 se SD 2300, rozměr C - SD/2
Typ 12-33 se SD 2300, rozměr C - SD/2 - 34
Pozor na polohu úchytu!

Upozornění:
Dbát na SD a typ u FTV/PTV typ 11 je nutný boční vyrovnávací díl ZB01450001
Při montáži typu 10 je pro konzolu nutná sada příslušenství ZB01520001

Montáž stojánkové konzoly na otopné těleso

Těleso obrátit spodní částí vzhůru. Odstranit obal na spodní a zadní straně tělesa v oblasti dolních úchytů. Přemontovanou konzolu (při montáži sad 3 a 4 obě konzoly) šikmo nasadit v oblasti úchytů do spodní části tělesa a opatrně zasunout (rozměry viz výše). Podložka spodní hrany tělesa (E) je nasazena na podélný svár desky tělesa. Háček (F) prostrčit příslušným podélným otvor nosníku (C), zavěsit na spodní úchyt a (při montáži sad 3 a 4 prostrčit otvorem spojovacího úhelníku a přes podložku (H) matkou (G) sešroubovat. Utažením matice je konzola s tělesem pevně spojena.

Při montáži typu 10 je mezikus (M) zavěšen na úchyt. Následně se zavěsí háček (F) na mezikus (M)zavěsit a jak je popsáno výše se sešroubuje s nosníkem (O).

Po montáži konzol těleso postavit na konzolové nohy a umístit na požadovanou pozici. Orýsovat otvory na konzolové noze. Otopné těleso odsunout a vyvrtat díry na vyznačených místech. Těleso opět usadit, vyrovnat a připevnit šrouby (max. průměr 10 mm, 4 kusy pro konzolu) na podlahu.


Horizontálně lze otopné těleso vyrovnat povolením šroubku (P) a posunutím spojovací trubky (B). Následně šroubek opět pevně dotáhnout. Při předmontáži stojánkových konzol jsou nožičky stojánkové konzoly upevněny s udanou vzdáleností od podlahy. Následně je těleso na přemontovanou spojovací trubku (B) na konzolové nožičky nasazeno a šroubkem (P) upevněno. Pro předmontáž těles typu FTM a PTM lze použít (viz příslušenství) montážní šablonu ZK00430001 (od SD 1800 ještě ZK00440001).Poznámka:
vzdálenost "X" u sady 1/2/3/4 = 300 mm (hrubá podlaha)
vzdálenost "X" u sady 5/6 = 170 mm (hotová podlaha)